Přehled základních povinností vyplývajících ze ZOK

Typ informace Upřesnění Termín zveřejnění Paragraf Povinné informace
základní údaje zápis bezodkladně po zápisu § 7 odstavec 2 identifikační údaje - obchodní název společnosti, sídlo, IČO, informace o zápisu v OR
  změna bezodkladně po zápisu změny   identifikační údaje - obchodní název společnosti, sídlo, IČO, informace o zápisu v OR
přednostní úpis akcií   předem, bez určení časového horizontu § 290 odstavec 2a místo a lhůta (ne kratší než 2 týdny) pro uplatnění přednostního práva s uvedením, jak bude vlastníkům prioritních dluhopisů oznámen počátek běhu této lhůty
    § 290 odstavec 2b druh, jmenovitá hodnota, forma a počet akcií, které lze za jeden dluhopis upsat, nebo údaj o tom, že budou vydány jako zaknihované CP s tím, že lze upisovat jen celé akcie
    § 290 odstavec 2c emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva - je-li stanoven nebo informace o tom, že představenstvo bylo pověřeno stanovením jeho výše
    § 290 odstavec 2d den dle § 289 pro uplatnění přednostního práva na úpis akcií, pokud byly prioritní dluhopisy vydány jako zaknihované CP
právo výkupu účastnických cenných papírů před svoláním VH, bez určení časových podmínek § 375 žádost hlavního akcionáře na svolání VH za účelem projednání návrhu na převod všech účastnických akcií na tohoto akcionáře. Hlavní akcionář musí vlastnit akcie ve výši alespoň 90% základního kapitálu a musí mít alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti.
účetní závěrka   nejpozději 30 dnů po schválení a 30 dnů před konáním VH § 436 účetní rozvaha, výkaz zisku/ztráty, výroční zpráva, auditorská zpráva, návrh rozdělení zisku/vypořádání ztráty
existence koncernu   bezodkladně po vzniku/změně skutečnosti § 79 odstavec 3 informace o příslušnosti ke koncernu
      § 91 znalecký posudek, který je vypracován v případě, že se zhorší postavení společníků ovládané osoby v důsledku jednání ovládající osoby – má tak oprávnění požadovat, aby od něj ovládající osoba jeho podíl odkoupila za přiměřenou cenu stanovenou znalcem
poskytnutí finanční asistence   bez zbytečného odkladu § 311 odstavec d zpráva o poskytnutí finanční asistence
komunikace s akcionáři právo akcionáře na vysvětlení záležitostí týkající se VH nejpozději v den předcházející dni konání VH, alternativní možnost splnění povinnosti § 358 odstavec 2 vysvětlení záležitostí, obsahující pravdivý obraz o dotazované skutečnosti.
  právo akcionáře uplatňovat protinávrhy bezprostředně po přijetí návrhu § 362 odstavec 2 protinávrh akcionáře obsahuje-li více než 100 slov
  svolání VH minimálně 30 dnů před konáním VH § 407 pozvánka na VH obsahující
firmu a sídlo společnosti,
místo, datum a hodinu konání,
označení typu VH (řádná, náhradní, mimořádná),
pořad VH, uvedení osob navrhovaných do členství v orgánech společnosti,
rozhodný den k účasti na VH, pokud byl určen a
vysvětlení jeho významu pro hlasování,
návrh usnesení VH včetně zdůvodnění nebo
vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti - není-li předkládán návrh usnesení
lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu VH (ne kratší než 15 dnů), je-li umožněno korespondenční hlasování
    bezprostředně po přijetí návrhu § 407 odstavec 2 návrh akcionáře na usnesení VH
  zápis z VH do 15 dnů od konání VH § 423 Vyhotovení zápisu z jednání valné hromady. Zápis obsahuje:
firmu a sídlo společnosti,
místo a dobu konání valné hromady,
jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
předložené návrhy, prohlášení a listinu přítomných